Juridische kennisgeving - Roble.Store

Disclaimer

WET VAN DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

MANS NETWORK SL, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK genoemd, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers waarmee het van plan is te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatie over bedrijfsdiensten en elektronische handel (LSSICE), BOE nr. 166, evenals het informeren van alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.
Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de hierin uiteengezette bepalingen en elke andere wettelijke bepaling die van toepassing is, in acht te nemen en strikt na te leven.
MANS NETWORK SL behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers vooraf te informeren of te informeren over deze verplichtingen, met dien verstande dat de publicatie op de MANS NETWORK SL-website voldoende is.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: Roble.store
Commerciële naam: Roble Store
Bedrijfsnaam: MANS NETWORK SL
NIF: B67414110
Maatschappelijke zetel: Avenida Diagonal 352 Local 2B, 08020, Barcelona
Telefoon: 601368053/627723921
e-mail: contact@mansnetwork.eu
Geregistreerd in het register (Mercantile / Public): Mercantile Registry of Barcelona, ​​Volume 46867, Folio 43, Pagina B533589

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot het programmeren, bewerken, compileren en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen, zijn eigendom van de CONTROLLER of hebben, indien van toepassing, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsvoorschriften, evenals geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.
Ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld waren, voor de volledige of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de commercialisering is in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de CONTROLEUR vereist. Elk eerder ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.
De ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen buiten de CONTROLEER en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en zijn zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke controverses die over hen kunnen ontstaan. De CONTROLLER geeft uitdrukkelijk toestemming
zodat derden direct kunnen doorverwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval doorverwijzen naar de hoofdwebsite van Roble.store.
De VERANTWOORDELIJKE erkent ten gunste van hun eigenaars de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten, hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan ​​van enige rechten of verantwoordelijkheid over hen, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hen. . Om enige vorm van observatie te doen met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals op de inhoud van de website, kunt u dit doen via e-mail contact@mansnetwork.eu.

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEDEN

De CONTROLLER is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij buiten de website.

Gebruik van Cookies
Deze website kan technische cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De gebruikte cookies zijn in ieder geval tijdelijk, met als enig doel het browsen efficiënter te maken, en ze verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. Deze cookies
Ze verstrekken zelf persoonsgegevens en worden niet gebruikt om ze te verzamelen.
Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server waarop het web zich bevindt de browser herkent die door de gebruiker wordt gebruikt om het browsen gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld voor toegang door gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd voor de gebieden, diensten, aanbiedingen. of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder zich voor elk bezoek te hoeven registreren.
Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek, de verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren, enz., In deze gevallen technisch overbodige cookies, maar gunstig voor de gebruiker. Deze website plaatst geen overbodige cookies zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op zijn computer te voorkomen. Raadpleeg de instructies van uw browser om deze informatie uit te breiden.

Links beleid
Vanaf de website wordt u mogelijk omgeleid naar inhoud van websites van derden. Aangezien de CONTROLEER de inhoud die door derden op hun respectieve websites wordt geplaatst niet altijd kan controleren, aanvaardt hij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In elk geval zal het overgaan tot onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de wetgeving
nationale of internationale, morele of openbare orde, overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de omleiding naar de genoemde website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gesteld van de inhoud in kwestie.
De CONTROLEUR is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk op de website van de VERANTWOORDELIJK. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt het beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, actief meewerkend bij het terugtrekken of, waar nodig, blokkeren van al die inhoud die van invloed kan zijn of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of goede zeden en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die onder deze classificatie zou kunnen vallen, neem dan onmiddellijk contact op met de websitebeheerder.
Deze website is beoordeeld en getest om naar behoren te functioneren. In principe is een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag gegarandeerd. De CONTROLEER sluit echter niet uit dat bepaalde programmeerfouten, overmacht, natuurrampen, stakingen of gelijkaardige omstandigheden de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen
De websiteservers kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een serveractiviteitsbestand dat de latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om alleen statistische metingen te verkrijgen waarmee het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van bezoeken, de toegangspunt, enz.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de oplossing van alle controverses of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd is om alle afgeleide conflicten of met betrekking tot het gebruik ervan op te lossen, de rechtbanken en tribunalen die het dichtst bij BARCELONA staan .